Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi2 Şubat 2016 Salı

Dünya Düzdür - Şeyh Mukbil

Şeyh Abdulhamid el-Hacuri'ye 2 Şubat 2016 tarihinde:
"Şeyh Mukbil dünyanın düz olduğuna inanıyor muydu?" diye sordum. Dedi ki:
"Şeyh Mukbil dünyanın düz olduğu görüşündeydi." Ben:
"Bir kardeşimiz sizin de bu konudaki görüşünüzü soruyor. Siz de dünyanın düz olduğu görüşünde misiniz?" dedim. Şeyh Abdulhamid el-Hacurî:
"Ben dünyanın düz olduğu görüşündeyim. Şeyhulislam küre şeklinde olduğunu söylemiştir. et-Tuveycirî de Sevaiku'ş-Şedide kitabında dünyanın düz olduğu görüşünü tercih etmiştir" dedi.

Ebu Muaz.
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)